KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


ประชุมเผยแพร่องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเผยแพร่องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

ดร.คุณากร เพชรคง เป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ

KM Award 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

KM Award 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

อาจารย์คุณากร เพชรคง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาพิเศษ "ทำอย่างไรให้ KM เข้มและคม"

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมการจัดหางาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (อยุธยา)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (อยุธยา)

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน 2557

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" kingrama9.kpmax.com

ซีเกมส์ไทยส่งกีฬาสาธิต

ซีเกมส์ไทยส่งกีฬาสาธิต

นายคุณากร เพชรคง นายกสมาคมไทยแลนต์ ตารุงเดราจัต นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ประธานสหพันธ์ตารุงเดราจัตแห่งเอเชีย

การปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2551

การปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2551

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน กกท. (พ.ศ. 2551)

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ อาจารย์คุณากร เพชรคง
คณะที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) ปี 2548-2551

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานประกันสังคม

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อ.คุณากร เพชรคง คณะที่ปรึกษาจัดทำโครงการการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม

ศึกษาดูงาน ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง

ศึกษาดูงาน ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง

น.ส.กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ พาคณะเข้าศึกษาดูงาน บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จำกัด (มหาชน ) ขอบพระคุณ คุณสมยศ เจียมจีรังกร และคุณไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ ท่านผู้บริหารที่ให้เกียรติ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย จ.ชลบุรี

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย จ.ชลบุรี

น.ส.กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ ดำเนินการกิจกรรม "KM สศอ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างรอยยิ้ม" พร้อมกิจกรรมองค์ความรู้ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Ministry of Sports & IFTD

Ministry of Sports & IFTD

คุณคุณากร เพชรคง เข้าร่วมงาน International Federation of TARUNG DERAJAT

จัดกิจกรรมงาน KM Kick Off แขกรับเชิญ DJ พี่อ้อย

จัดกิจกรรมงาน KM Kick Off แขกรับเชิญ DJ พี่อ้อย

จัดกิจกรรมงาน KM Kick Off สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขกรับเชิญ DJ พี่อ้อย นภาพร Greenwave 106.50

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ (กำแพงเพชร)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ (กำแพงเพชร)

กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาองค์ความรู้ ประเภทธรรมชาติ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร