KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


การประชุม Myanmar Traditional Boxing (SEAMF)

การประชุม Myanmar Traditional Boxing (SEAMF)

การประชุม Myanmar Traditional Boxing (Muay) Federation & South East Asia Muay Federation (SEAMF)

ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ดร.คุณากร เพชรคง เข้าประชุมคณะกรรมการฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท ร่วมกับ ดร.คุณากร เพชรคง คณะที่ปรึกษาจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้

ประชุมเผยแพร่องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเผยแพร่องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

ดร.คุณากร เพชรคง เป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ

KM Award 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

KM Award 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

อาจารย์คุณากร เพชรคง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาพิเศษ "ทำอย่างไรให้ KM เข้มและคม"

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมการจัดหางาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (อยุธยา)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (อยุธยา)

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กรมการจัดหางาน 2557

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" kingrama9.kpmax.com

ซีเกมส์ไทยส่งกีฬาสาธิต

ซีเกมส์ไทยส่งกีฬาสาธิต

นายคุณากร เพชรคง นายกสมาคมไทยแลนต์ ตารุงเดราจัต นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ประธานสหพันธ์ตารุงเดราจัตแห่งเอเชีย

การปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2551

การปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2551

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน กกท. (พ.ศ. 2551)

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ อาจารย์คุณากร เพชรคง
คณะที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) ปี 2548-2551

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่างแผนฯ) การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่างแผนฯ) การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2560 – 2564

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานประกันสังคม

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อ.คุณากร เพชรคง คณะที่ปรึกษาจัดทำโครงการการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม