KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


สื่อสาธิต All New Mazda CX-3

สื่อสาธิต All New Mazda CX-3

ขั้นตอนการส่งมอบรถอย่างมืออาชีพ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Annual Report

Annual Report

Annual Report Metro Systems Corporation Public Company Limited

สื่อบทเรียนกฎหมาย กระทรวงแรงงาน

สื่อบทเรียนกฎหมาย กระทรวงแรงงาน

สื่อบทเรียนเรื่องกฎหมาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สื่อบทเรียน หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

สื่อบทเรียน หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

สื่อบทเรียน หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สื่อสัมภาษณ์ คลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552-2553

สื่อสัมภาษณ์ คลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552-2553

สื่อสัมภาษณ์ คลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552-2553 การกีฬาแห่งประเทศไทย

สื่อวีดีโอ การประชุมเครือข่ายวิชาการภาคใต้

สื่อวีดีโอ การประชุมเครือข่ายวิชาการภาคใต้

สื่อวีดีโอ การประชุมเครือข่ายวิชาการภาคใต้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และ 12

สื่อการเรียนรู้สำหรับทีมวิทยากร ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

สื่อการเรียนรู้สำหรับทีมวิทยากร ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

สื่อการเรียนรู้สำหรับทีมวิทยากร ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค

สื่อวีดีโอ สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2551

สื่อวีดีโอ สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2551

สื่อวีดีโอ สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2551 กรมควบคุมโรค

สื่อวีดีโอ การอบรมนักวิจัยโครงการวิจัย การประเมินต้นทุนประสิทธิผลครั้งที่ 1

สื่อวีดีโอ การอบรมนักวิจัยโครงการวิจัย การประเมินต้นทุนประสิทธิผลครั้งที่ 1

สื่อวีดีโอ การอบรมนักวิจัยโครงการวิจัย การประเมินต้นทุนประสิทธิผลครั้งที่ 1 สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค