KP i-Service

ระบบจองห้องประชุม จองรถยนต์ พร้อมระบบลาออนไลน์


จองรถยนต์

  • บันทึกการจองใช้รถ / จัดคิวรถ
  • บันทึกเลขไมล์และเติมน้ำมัน
  • ใส่รูป / ลักษณะรถให้เลือกได้

จองห้องประชุม

  • สอบถามห้องประชุมว่าง
  • บันทึกการจองใช้ห้องประชุม
  • ส่งอีเมล์แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกการลา

  • ลาออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ลาป่วย, ลากิจ, บันทึกไปราชการ
  • ฯลฯ

อนุมัติการลาเป็นลำดับขั้น

ออกรายงานจำนวนวันลาประจำปี