KP i-Test

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการสุ่มข้อสอบจากคลัง สร้างชุดข้อสอบได้อย่างไม่จำกัด


 • นำเข้ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจาก Excel
 • นำเข้าคลังข้อสอบได้จากระบบ/จากไฟล์ Excel
 • กำหนดรายละเอียดชุดข้อสอบ เช่น สลับคำถาม สลับคำตอบ เฉลยหรือไม่ เฉลยเฉพาะข้อผิด ฯลฯ
 • กำหนดเงื่อนไขการสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ
 • เลือกรูปแบบคำถาม ได้หลายรูปแบบ เช่น แบบปรนัย แบบอัตนัยเลือกถูกผิด
 • รองรับคำถาม-คำตอบแบบภาพ, เสียง, ข้อความ
 • กำหนดตารางสอบ วันที่เปิด-ปิดการสอบ
 • กำหนดระยะเวลาทำข้อสอบ และปิดทันทีเมื่อสิ้นสุด
 • วิเคราะห์ค่าความยากง่ายข้อสอบ
 • วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
 • ออกรายงานผลการสอบที่สามารถค้นหาได้ตามหน่วยงาน วันที่ ผลการสอบ ฯลฯ
 • จัดทำรายงานไปใช้ในรูปแบบ PDF / Excel
 • ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงาน

KP i-Survey

ระบบสำรวจความพึงพอใจ จัดการแบบประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินตามความต้องการ


 • กำหนดหน่วยงาน สายงาน/ฝ่าย/ตำแหน่ง
 • กำหนดสิทธิ์ผู้ทำแบบสำรวจ
 • จัดการแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
 • กำหนดรูปแบบคำถามได้หลากหลาย เช่น คำถามแบบ ตัวเลือก คำถามแบบอธิบาย คำถามแบบจัดลำดับ เป็นต้น
 • กำหนดเวลาเปิด-ปิดการสำรวจ
 • รายงานการสำรวจในภาพรวมจำแนกตามหน่วยงาน สายงาน/ฝ่าย/ตำแหน่ง
 • รายงานการสำรวจเฉพาะรายบุคคล
 • ค้นหาและกรองรายงานได้ตามต้องการ
 • จัดทำรายงานไปใช้ในรูปแบบ PDF/Excel
 • ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวอย่างผลงานบางส่วน