ปฏิทิน​ : รายปี


วันที่ หัวข้อเรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
06 มกราคม 2566 KM Smart Activity 1/66 “ฮาวทู เซฟ (ชีวิต) ให้ปลอดภัย ด้วย First Aid & CPR”
08 กุมภาพันธ์ 2566 KM Smart sharing 3/66 “แนวโน้มการเติบโตของ Plant – Based Food ในภูมิภาคยุโรป และไทยอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)”
02 มีนาคม 2566 KM Smart sharing 4/66 "พับด้วยใจ ให้ด้วยกัน Revive our MIND and design to share"
16 มีนาคม 2566 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา ต้นแบบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
31 มีนาคม 2566 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
01 กรกฏาคม 2566 KM Smart Activity 3/66 เครียดได้ ก็คลายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
20 กรกฏาคม 2566 KM Smart Sharing ครั้งที่ 5/66 “Create งานสุดปังด้วย Canva”
25 กรกฏาคม 2566 บรรยายองค์ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0"
11 สิงหาคม 2566 KM Smart Sharing ครั้งที่ 6/66 “ทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI”
21 สิงหาคม 2566 การอบรมแนวทางถ่ายทอดความรู้ "การเตรียม Storyboard ด้วย Adobe illustrator และการสร้างสื่อภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เพื่อพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้"
28 สิงหาคม 2566 KM Smart Activity 4/66 "การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ"
04 กันยายน 2566 บรรยายองค์ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0" ครั้งที่ 2