ปฏิทิน​ : รายปี


วันที่ หัวข้อเรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
06 มกราคม 2566 KM Smart Activity 1/66 “ฮาวทู เซฟ (ชีวิต) ให้ปลอดภัย ด้วย First Aid & CPR”
08 กุมภาพันธ์ 2566 KM Smart sharing 3/66 “แนวโน้มการเติบโตของ Plant – Based Food ในภูมิภาคยุโรป และไทยอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)”
02 มีนาคม 2566 KM Smart sharing 4/66 "พับด้วยใจ ให้ด้วยกัน Revive our MIND and design to share"
16 มีนาคม 2566 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา ต้นแบบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม