KP i-Com

KP รับผลิตสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย โดดเด่น ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด


  • ผลิตสื่อการเรียนรู้ บทเรียน E-Learning สื่อ Multimedia ทุกรูปแบบ เช่น Flash วีดิโอ การ์ตูน 2D-3D อินโฟกราฟฟิก และอื่นๆ
  • ผลิตสื่อวิดีทัศน์ แนะนำองค์กร องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  • รับถ่ายงานวิดีโอสัมมนา พร้อมตัดต่อสื่อการสอนจากวิทยากร เพื่อการอบรม ถ่ายทอดความรู้ในวงกว้าง ประหยัด งบประมาณในการฝึกอบรมและสามารถเก็บความรู้ไว้ทบทวน ต่อยอดความคิดพัฒนาคน พัฒนางาน
  • สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ธงญี่ปุ่น โปสเตอร์ ฯลฯ