KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ

หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ

หนังสือสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯ ถวาย

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

นวัตกรรม (Innovation) แคปซูลส่งตัว

นวัตกรรม (Innovation) แคปซูลส่งตัว

ดร.คุณากร เพชรคง นำเสนอไอเดียการช่วยเหลือนำตัวหมูป่าออกจากถ้ำหลวง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" kingrama9.kpmax.com

การบริหารการเงิน โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์

การบริหารการเงิน โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์

กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ โค้ชหนุ่ม Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ

หนังสั้น โอกาสสำหรับคนหลังกำแพง

หนังสั้น โอกาสสำหรับคนหลังกำแพง

กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ ผลิตหนังสั้น โอกาสสำหรับคนหลังกำแพง กระทรวงยุติธรรม

ผลงานด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ

ผลงานด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ

การผลิตสื่อบทเรียนต่าง ๆ มากกว่า 300 หลักสูตร

สารคดีเสียง กฎหมายสามัญประจำบ้าน กระทรวงยุติธรรม

สารคดีเสียง กฎหมายสามัญประจำบ้าน กระทรวงยุติธรรม

ผลิตสื่อสารคดีเสียง 4 ภาค กฎหมายสามัญประจำบ้าน กระทรวงยุติธรรม

สัมภาษณ์ Penguin Eat Shabu

สัมภาษณ์ Penguin Eat Shabu

นส. กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ คุณต้น ผู้บริหาร Penguin Eat Shabu

สื่ออาชีพมหัศจรรย์ SCNYL

สื่ออาชีพมหัศจรรย์ SCNYL

ผลิตสื่ออาชีพมหัศจรรย์ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชิวิต จำกัด (มหาชน)

ผลิตสื่อวีดีทัศน์การเลี้ยงดูลูก Mamy Poko

ผลิตสื่อวีดีทัศน์การเลี้ยงดูลูก Mamy Poko

ผลิตสื่อวีดีทัศน์ การเลี้ยงดูลูกกับ Mamy Poko เพื่อเผยแพร่ให้คุณแม่มือใหม่ได้เรียนรู้

ผลิตสื่ออบรม ธนาคารออมสิน

ผลิตสื่ออบรม ธนาคารออมสิน

ผลิตสื่ออบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานธนาคารออมสินทั่วประเทศ

Infographic สายด่วนสุขภาพจิต

Infographic สายด่วนสุขภาพจิต

ผลิตสื่อ Infographic สายด่วนสุขภาพจิต

ทำสื่อระบบงาน iSPA -SCCC

ทำสื่อระบบงาน iSPA -SCCC

ผลิตสื่ออบรมการใช้งานระบบ iSPA ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ผลิตสื่ออบรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลิตสื่ออบรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลิตสื่ออบรม ทรัพยากร 4 ด้าน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม