KM Smart sharing 3/66 “แนวโน้มการเติบโตของ Plant – Based Food ในภูมิภาคยุโรป และไทยอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)”


03 ก.พ. 2566, 09:45 .     ศศิณา    307

วันที่สัมมนา : 08 ก.พ. 2566, 09:00 . - 08 ก.พ. 2566, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ