ภาพกิจกรรม PMQA ปี พ.ศ. 2564

ประชุม PMQA 4.0 การจัดทำแผนการปรับปรุงองค์กร ครั้งที่ 4 โดยอาจารย์นารถ จันทวงษ์

ประชุม PMQA 4.0 การจัดทำแผนการปรับปรุงองค์กร รายหมวด 4,6 และหมวด 7 ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์นารถ จันทวงษ์

ประชุมคณะกรรมบริหาร (Steering Committee) PMQA ครั้งที่ 1

ประชุม PMQA 4.0 การจัดทำแผนการปรับปรุงองค์กร รายหมวด 1,2,4 ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์นารถ จันทวงษ์

ประชุม PMQA 4.0 การจัดทำแผนการปรับปรุงองค์กร รายหมวด 3,5,6 ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์นารถ จันทวงษ์

ประชุม PMQA 4.0 การจัดทำแผนการปรับปรุงองค์กร รายหมวด ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์นารถ จันทวงษ์