ภาพกิจกรรม KM ปี พ.ศ 2566

KM Smart Activity 2/66 "เทคนิคการชงเครื่องดื่มง่าย ๆ สไตล์ Cafe"

"ต้นแบบการนำแนวคิด Circular Economy ไปใช้ในสถานประกอบการ"

KM Smart sharing 4/66 "พับด้วยใจ ให้ด้วยกัน Revive our MIND and design to share"

KM Smart sharing 3/66 “แนวโน้มการเติบโตของ Plant – Based Food ในภูมิภาคยุโรป และไทยอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)”

KM Smart Sharing 2/66 “เศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 65 และแนวโน้ม ปี 66” และ“จีนเปิดประเทศผลต่ออุตสาหกรรมไทย”

KM Smart Activity 1/66 “ฮาวทู เซฟ (ชีวิต) ให้ปลอดภัย ด้วย First Aid & CPR”

KM Smart sharing 1/66 “เปิดบ้าน HiPPS”