ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


06 ก.ย. 2561, 14:34 .         1181

วันที่สัมมนา : 29 ส.ค. 2561, 09:30 . - 29 ส.ค. 2561, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ