กิจกรรม KM Kick Off 2019


01 มี.ค. 2562, 15:08 .     พิชามญชุ์    1136

วันที่สัมมนา : 11 มี.ค. 2562, 09:30 . - 11 มี.ค. 2562, 12:00 .
วิทยากร : รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต