กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคนิคการวาดภาพอนาคต Scenario Planning”


29 พ.ค. 2562, 11:02 .     พิชามญชุ์    1194

วันที่สัมมนา : 16 พ.ค. 2562, 09:30 . - 16 พ.ค. 2562, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ