กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอคำกล่าว ปาฐกถาและการบรรยาย"


21 มิ.ย. 2562, 11:00 .     พิชามญชุ์    1182

วันที่สัมมนา : 13 มิ.ย. 2562, 09:30 . - 13 มิ.ย. 2562, 12:00 .
วิทยากร : คุณ สุวิดา ธัญวงศ์