กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอคำกล่าว ปาฐกถาและการบรรยาย" ครั้งที่ ๒


28 มิ.ย. 2562, 13:54 .     พิชามญชุ์    1247

วันที่สัมมนา : 10 ก.ค. 2562, 09:30 . - 10 ก.ค. 2562, 12:00 .
วิทยากร : คุณ อิศร ปกมนตรี