กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความตกลง CPTPP ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”


05 ก.ค. 2562, 09:33 .     พิชามญชุ์    1434

วันที่สัมมนา : 09 ส.ค. 2562, 09:30 . - 09 ส.ค. 2562, 12:00 .
วิทยากร : นายชาญชัย โฉลกคงถาวร, รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์