กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอ”


11 ก.ค. 2562, 10:13 .     พิชามญชุ์    1224

วันที่สัมมนา : 22 ก.ค. 2562, 09:00 . - 23 ก.ค. 2562, 16:00 .
วิทยากร : ดร.กุลชัย กุลตวนิช