กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายและแผน " ครั้งที่ ๒


31 ก.ค. 2562, 15:50 .     พิชามญชุ์    1278

วันที่สัมมนา : 14 ส.ค. 2562, 09:30 . - 14 ส.ค. 2562, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ