กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล"


20 ก.ย. 2562, 16:26 .     พิชามญชุ์    1232

วันที่สัมมนา : 19 มิ.ย. 2562, 10:00 . - 19 มิ.ย. 2562, 12:00 .
วิทยากร : ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด