กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ "Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำนโยบายและแผน"


20 ก.ย. 2562, 16:30 .     พิชามญชุ์    1229

วันที่สัมมนา : 20 มิ.ย. 2562, 09:30 . - 20 มิ.ย. 2562, 12:00 .
วิทยากร : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน