กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การบริหารจัดการงานในรูปแบบ Work from Home และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่" ครั้งที่ 1


20 ก.ค. 2563, 10:54 .     ศศิณา    1101

วันที่สัมมนา : 21 ก.ค. 2563, 09:00 . - 21 ก.ค. 2563, 12:00 .
วิทยากร : อาจารย์ธีรัตน์ โสดารัตน์