กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0" ครั้งที่ 1


04 ส.ค. 2563, 10:58 .     ศศิณา    1103

วันที่สัมมนา : 06 ส.ค. 2563, 09:30 . - 06 ส.ค. 2563, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ