กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้"การเสนอนโยบายแผน มาตรการ พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่"


09 มิ.ย. 2564, 11:49 .     ศศิณา    757

วันที่สัมมนา : 10 มิ.ย. 2564, 09:00 . - 09 มิ.ย. 2564, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ