“การค้าบริการ (Trade in Services) และการลงทุน (Investment) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต”


07 ก.ย. 2565, 15:52 .     ศศิณา    352

วันที่สัมมนา : 15 ก.ย. 2565, 09:00 . - 15 ก.ย. 2565, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ