:: Search ::

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพและติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรม

วันที่ลงทะเบียน : 25 ก.ค. 2018 - 30 ก.ค. 2018
วันที่สัมมนา : 03 ส.ค. 2018 - 03 ก.ย. 2018
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

ศึกษาดูงาน บริษัท Line (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ลงทะเบียน : 03 ก.ค. 2018 - 13 ก.ค. 2018
วันที่สัมมนา : 19 ก.ค. 2018
เวลาสัมมนา : 13:30 - 15:30
สถานที่ : บริษัท Line (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 20 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคนิคการนำเสนอด้วย Editable and Inforgraphic Template

วันที่ลงทะเบียน : 20 มิ.ย. 2018 - 10 ก.ค. 2018
วันที่สัมมนา : 12 ก.ค. 2018
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

กิจกรรม KM Smart Activity ครั้งที่ 1 เรื่อง ขยับร่างป้องกันออฟฟิศซินโดรม

วันที่ลงทะเบียน : 26 มิ.ย. 2018 - 05 ก.ค. 2018
วันที่สัมมนา : 09 ก.ค. 2018
เวลาสัมมนา : 13:30 - 15:30
สถานที่ : ห้อง KM Corner
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

กิจกรรม KM Smart Sharing "การเปลี่ยนล้ออะไหล่"

วันที่ลงทะเบียน : 12 มิ.ย. 2018 - 26 มิ.ย. 2018
วันที่สัมมนา : 29 มิ.ย. 2018
เวลาสัมมนา : 10:30 - 12:00
สถานที่ : สศอ
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

อบรมการใช้โปรแกรม Snagit 2018

วันที่ลงทะเบียน : 08 มิ.ย. 2018 - 12 มิ.ย. 2018
วันที่สัมมนา : 13 มิ.ย. 2018
เวลาสัมมนา : 09:00 - 15:00
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

งานเปิดตัว Kick Off 2561

วันที่ลงทะเบียน : 15 พ.ค. 2018 - 22 พ.ค. 2018
วันที่สัมมนา : 23 พ.ค. 2018
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 601 ชั้น 6
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 100 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

งาน KM Day "KM Thank you for knowledge sharing"

วันที่ลงทะเบียน : 05 ก.ย. 2017 - 08 ก.ย. 2017
วันที่สัมมนา : 08 ก.ย. 2017
เวลาสัมมนา : 09:00 - 11:00
วิทยากร : ไม่ระบุ
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

กิจกรรมศึกษาดูงาน 3M วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน : 16 ส.ค. 2017 - 21 ส.ค. 2017
วันที่สัมมนา : 25 ส.ค. 2017
เวลาสัมมนา : 09:00 - 13:00
วิทยากร : ไม่ระบุ
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>

งาน KM Inside Out 4.0

วันที่ลงทะเบียน : 01 ก.พ. 2017 - 08 ก.พ. 2017
วันที่สัมมนา : 09 ก.พ. 2017
เวลาสัมมนา : 08:16 - 08:16
สถานที่ : ห้องประชุม 606
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 150 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
Read more >>