การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา ต้นแบบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


13 มี.ค. 2023, 13:20 .     ศศิณา    303

วันที่สัมมนา : 16 มี.ค. 2023, 09:00 . - 16 มี.ค. 2023, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ