KP i-Consult

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนหลากหลายองค์กร


ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HRD&HRM) เช่น แผนแม่บท การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เช่น แผนยุทธศาสตร์ประจำจังหวัด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เช่น แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้

ผลงานภาคภูมิใจ