KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ

หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ

หนังสือสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯ ถวาย

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ

สื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง :SUFFICIENCY ECONOMY

สื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง :SUFFICIENCY ECONOMY

สื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำ) เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้

นวัตกรรม (Innovation) แคปซูลส่งตัว

นวัตกรรม (Innovation) แคปซูลส่งตัว

ดร.คุณากร เพชรคง นำเสนอไอเดียการช่วยเหลือนำตัวหมูป่าออกจากถ้ำหลวง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

สื่อวิดีโอ ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ

สื่อวิดีโอ ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

การบริหารการเงิน โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์

การบริหารการเงิน โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์

กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ โค้ชหนุ่ม Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" kingrama9.kpmax.com

สื่อวิดีโอ ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน

สื่อวิดีโอ ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวิชาชีพการบิน

สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สื่อวิดีโอ กระทรวงยุติธรรม

สื่อวิดีโอ กระทรวงยุติธรรม

เรื่อง กองทุนยุติธรรม

สื่อการเรียนรู้ เรื่องความรุนแรงและผลกระทบ

สื่อการเรียนรู้ เรื่องความรุนแรงและผลกระทบ

สื่อการเรียนรู้ เรื่องความรุนแรงและผลกระทบ www.thaichildprotection.com

สื่อ e-Learning ระเบียบแบบแผนราชการ

สื่อ e-Learning ระเบียบแบบแผนราชการ

เรื่อง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี / อาจารย์อรุณี สุมโนมหาอุดม / อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์

สัมภาษณ์ Penguin Eat Shabu

สัมภาษณ์ Penguin Eat Shabu

นส. กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ คุณต้น ผู้บริหาร Penguin Eat Shabu

ผลิตสื่ออบรม Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลิตสื่ออบรม Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลิตสื่ออบรมการใช้งานระบบ Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับอบรมพนักงานทั่วประเทศ

ผลิตสื่อสำหรับลูกค้า รถยนต์ BENZ

ผลิตสื่อสำหรับลูกค้า รถยนต์ BENZ

ผลิตสื่อสำหรับลูกค้ารถยนต์ BENZ S-Class / C-Class / E-Class

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ สัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สื่อ e-Learning Data Visualization

สื่อ e-Learning Data Visualization

เรื่อง Data Visualization โดย ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร