KP i-Learn

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ในรูปแบบ e-Learning เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา


ระบบจัดการการศึกษา (Education Management System)

 • จัดการหลักสูตร / รายวิชา
 • จัดการแผนตาราง
 • จัดการสมรรถนะประจำหลักสูตร
 • จัดการผู้สอน / อาจารย์

ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System)

 • จัดการเนื้อหา / คำอธิบาย
 • จัดการสื่อการเรียน (เข้าเรียนได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และ Smart Phone)

ระบบจัดการการสื่อสาร (Communication Management System)

 • จัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • จัดการตอบข้อซักถาม

ระบบจัดการวัดผลการเรียน (Evaluation Management System)

 • จัดการแบบวัดผล / แบบทดสอบ (ก่อนเรียน / หลังเรียน)
 • จัดการแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ
 • จัดการหาช่องว่างสมรรถนะ
 • พิมพ์วุฒิบัตรรับรอง
 • แบบวัดผลความพึงพอใจก่อนพิมพ์วุฒิบัตร

และพัฒนาระบบตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวอย่างผลงานบางส่วน