KP i-Evaluation

ระบบประเมินผลการปฎิบัติงานออนไลน์ ที่ง่าย สะดวก ชัดเจน ทราบผลการประเมินทันที


 • จัดการโครงสร้างองค์กรตามสายงานและผู้บังคับบัญชา
 • ผู้บังคับบัญชาเห็นผลการประเมินตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา
 • จัดการแบบประเมินสมรรถนะ (Competency Based)
 • จัดการแบบประเมินผลงาน ( Performance Based)
 • จัดการแบบประเมินแยกตามระดับพนักงานได้
 • กำหนดเกณฑ์การประเมิน/รอบการประเมิน
 • กำหนดการประเมินแบบ 180 องศา หรือ 360 องศา
 • กำหนดระดับความคาดหวัง
 • ประเมินวินัยการทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
 • รายงานผลการประเมินรายบุคคล
 • รายงานช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างการประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และประเมินตนเอง
 • ออกจดหมายเตือนผ่านระบบ
 • จัดทำรายงานไปใช้ในรูปแบบ PDF / Excel
 • ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงาน