:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

KM Smart sharing 3/66 “แนวโน้มการเติบโตของ Plant – Based Food ในภูมิภาคยุโรป และไทยอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)”

วันที่ลงทะเบียน : 02 ก.พ. 2566 - 07 ก.พ. 2566
วันที่สัมมนา : 08 ก.พ. 2566
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity 1/66 “ฮาวทู เซฟ (ชีวิต) ให้ปลอดภัย ด้วย First Aid & CPR”

วันที่ลงทะเบียน : 29 ธ.ค. 2565 - 05 ม.ค. 2566
วันที่สัมมนา : 06 ม.ค. 2566
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart sharing 1/66 “เปิดบ้าน HiPPS”

วันที่ลงทะเบียน : 21 ธ.ค. 2565 - 26 ธ.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 27 ธ.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 13:00 - 16:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing ครั้งที่ 6 “การจัดทำข้อมูลส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์”

วันที่ลงทะเบียน : 11 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 03 พ.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity ครั้งที่ 4 “วิธีการทำ Banoffee ง่าย ๆ ไม่ใช้เตาอบ”

วันที่ลงทะเบียน : 26 ต.ค. 2565 - 01 พ.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 02 พ.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

“การค้าบริการ (Trade in Services) และการลงทุน (Investment) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต”

วันที่ลงทะเบียน : 07 ก.ย. 2565 - 14 ก.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 15 ก.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing ครั้งที่ 5 “การจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมสำหรับชาว สศอ.”

วันที่ลงทะเบียน : 05 ก.ย. 2565 - 12 ก.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 13 ก.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 13:00 - 16:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

การสร้างหนังสือดิจิทัลแบบมืออาชีพ

วันที่ลงทะเบียน : 23 ส.ค. 2565 - 07 ก.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 08 ก.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 20 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity ครั้งที่ 3 “การสร้าง Data virutalization สำหรับข้อมูลองค์กรในยุคดิจิทัล”

วันที่ลงทะเบียน : 08 ส.ค. 2565 - 16 ส.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 17 ส.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ “การติดตามประเมินผลสำเร็จของนโนบาย แผนงาน โครงการ”

วันที่ลงทะเบียน : 20 ก.ค. 2565 - 25 ก.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 26 ก.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:30 - 16:30
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>